Website Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://reflexiescom.wpcomstaging.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Algemene Voorwaarden Reflexies

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van individuele begeleiding door Reflexies/Alix Royer.

 

Artikel 2 – Betaling

2.1 Facturen worden aan het eind van de maand per email verstuurd aan de cliënt.

2.2 Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, op IBAN:

            NL39 TRIO 0390 2261 65 t.n.v. A.D. Royer te Amsterdam.

2.3 Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en een incassoprocedure gestart worden.

2.4 De cliënt is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Betaling staat los van mogelijke vergoedingen door werkgever, verzekeraars of anderszins.

 

Artikel 3 – Begeleiding

3.1 Reflexies/Alix Royer heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om cliënten te begeleiden.

Reflexies/Alix Royer heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de begeleiding,

positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Reflexies/Alix Royer is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/ of derden toebehorende zaken verloren gaan.

4.2 Reflexies/Alix Royer is niet aansprakelijk wanneer de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel voor de

lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

4.3 De cliënt is aansprakelijk jegens Reflexies /Alix Royer wanneer laatstgenoemden op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling

of schriftelijk door Reflexies/Alix Royer gegeven instructies.

 

Artikel 5 – Afmelding en annulering

5.1 Afspraken dienen uiterlijk twee werkdagen van tevoren te worden afgezegd of verzet. Afzeggingen binnen twee werkdagen kunnen in rekening worden gebracht.

5.2 Voortijdige stopzetting van een coachingstraject is mogelijk, op voorwaarde dat beide partijen elkaar mondeling toelichten waarom zij het traject willen stoppen.

Alleen de sessies die tot dan hebben plaatsgevonden, worden in rekening gebracht (met inachtneming van art. 5.1).

5.3 Reflexies/Alix Royer behoudt zich het recht voor om afspraken op ieder gewenst ogenblik te annuleren.

 

Artikel 6 – Klachtenregeling

6.1 Heb je klachten over de manier waarop je begeleid wordt, bespreek deze met Alix Royer.

 

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

7.1 Alix Royer verplicht zich geen informatie van of over cliënten te verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt(en) in kwestie.

nl_NL